Algemene voorwaarden Stichting FEU Zwolle

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Stichting FEU Zwolle
handelend onder de naam/namen: FEU Zwolle

Vestigingsadres: Op aanvraag

KvK-nummer: 66843308
info@feuzwolle.nl

FacebookTwitter, en Instagram.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De ondernemer kan producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw en/of eventuele verzendkosten.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van overdraging aan Post NL tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor foutief ingevoerde (adres)gegevens van de consument. 

Artikel 7 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aankoop. Is het bedrag na 14 dagen niet ontvangen door de verkoper word de bestelling geannuleerd. De consument zal dan een nieuw order moeten plaatsen.
 2. Kortingscodes zijn op alle producten van toepassing tenzij anders aangegeven. Dit zal dan vermeld staan in de productomschrijving.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. FEU Zwolle werkt met een iDeal betaling systeem, bij fouten in dit systeem vragen we u contact met ons op te nemen.

Artikel 8 – Aankoop

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, verzendadres, e-mailadres, betalingsgegevens. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Om je informatie toe te sturen over je bestelling.
 2. Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten.
 3. Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen.
 4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting.
 5. Om ons winkelaanbod te verbeteren.

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel beheerders als winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 1. Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 2. Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te behandelen, te voltooien, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

We accepteren betalingen via iDeal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Ideal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en adresgegevens.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

 

Vragen? Neem contact met ons op via dit contactformulier.